เกี่ยวกับเรา

ปี พศ. 2531
ผู้ก่อตั้งกิจการ โดย คุณอมรรัตน์ สเปนเซอร์ ได้รับทุนการศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อไปศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ "ทุนมอนบูโช" เพื่อศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์

ปี พศ. 2535 -2538
ภายหลังจากการสำเร็จการศึกษา ได้กลับมาทำงานให้กับบริษัท ยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่น ทั้งภายในประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่นที่ถือว่าเป็นบริษัท 5 M ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น

ปี พศ. 2538 -2543
ได้ทำงานล่ามแปลภาษา และ แปลเอกสาร การติดตั้งเครื่องจักรในโรงงาน ให้กับโครงการต่างๆ มากมาย ทั้งภายในประเทศ และ ต่างประเทศโดยภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ และได้สั่งสมประสบการณ์มากมาย โดยการร่วมมือกันในกลุ่ม ระหว่างเพื่อนๆ และ รุ่นพี่ที่ได้สำเร็จการศึกษามาด้วยกันจาก ประเทศญี่ปุ่นรวมถึง รับงานล่าม งานแปลเอกสารโดยตรง เน้นหนักด้านภาษา ญี่ปุ่น อังกฤษ และ ภาษาไทย

ปี พศ. 2543-2546 
ได้ศึกษาต่อด้านบริหารธุรกิจ วิชาโท ภาษาญี่ปุ่น ณ ประเทศ สหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย

ปี พศ. 2546
ได้รับการจดทะเบียนนิติบุคคลในนาม "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ็ท เอนเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย)"
ในวันที่ 1 เมษายน 2546 เปิดดำเนินธุรกิจศูนย์การแปลภาษานานาชาติ ที่ให้บริการครบวงจร ดังนี้

 

1. งานแปลเอกสาร
2. งานล่าม ทั้งแบบ ชั่วคราว และ ล่ามสัญญา โดยแบ่งเป็น 
    2.1 งานล่ามแบบชั่วคราว หรือ รายวัน
         2.1.1 ล่ามแบบฉับพลัน (Simultaneous Interpretation)
หรืออาจเรียกว่าล่ามต่อเนื่อง คือ การล่ามโดยถ่ายทอดความหมายของภาษาต้นฉบับออกมาเป็นภาษาปลายทางเกือบจะพร้อมไปกับที่ผู้พูดพูดอยู่ โดยผู้พูดจะพูดอย่างต่อเนื่องใส่ไมโครโฟน ในขณะที่ล่ามฟัง และแปลโดย พูดใส่ไมโครโฟนที่เชื่อมโยงไปยังอุปกรณ์ฟังของผู้ฟัง
         2.1.2 ล่ามต่อเนื่อง (Cosecutive Interpretation)
คือ การล่ามโดยถ่ายทอดความหมายของภาษาต้นฉบับออกมาเป็นภาษาปลายทางหลังจากที่ผู้พูดพูดจบ และหยุดให้ล่ามแปลกรณีที่ผู้พูดพูดยาวมากๆ ล่ามอาจจะต้องอาศัยการจดบันทึกเพื่อช่วยจำ
         2.1.3 ล่ามกระซิบ (Whisper Interpretation)
การล่ามในลักษณะเดียวกับล่ามพูดพร้อม แต่ไม่มีอุปกรณ์เครื่องเสียงประกอบ ผู้เป็นล่ามจะต้องอยู่ใกล้กับผู้ฟังและแปลความหมายโดยกระซิบให้ผู้ฟังฟังแทน ในขณะที่ผู้พูดกำลังพูดอย่างต่อเนื่อง
    2.2 งานล่ามแบบสัญญา (Contract)
         2.2.1 ล่ามแบบสัญญา (Contract Interpretation)
เป็นล่ามที่มีการว่าจ้างลักษณะ รายเดือน, ราย 3 เดือน,ราย 6 เดือน หรือ รายปี                                                        

3. งานสอนภาษานอกสถานที่
หมายถึง การจัดส่งคณะครู เพื่อทำการสอนภาษาไทย ให้กับพนักงาน หรือ
ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และ ผู้บริหารคนไทยในองค์กรชั้นนำที่ต้องการเรียนรู้วัฒนธรรม และ ภาษาญี่ปุ่น โดย JET จัดคณะครูที่เหมาะสม ตามความต้องการของลูกค้า โดยใช้หลักการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ เนื้อหาและ ชั่วโมงการเรียน การสอนของกระทรวงศึกษาธิการ                                                           

4. งานจัดอบรมสัมมนา
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ต่างๆให้กับพนักงาน ภายในองค์กร (Inhouse Training) ตามแต่หลักสูตรที่ลูกค้าต้องการ เช่น TQM, SIX Sigma, Kaizen การบริหารงานแบบญี่ปุน ภายในองค์กรเป็นต้น                     

5. งานการศึกษาภาษาต่างประเทศ
JET เป็นศูนย์การศึกษาอย่างครบวงจร ด้วยทีมงานผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นความร่วมมือระหว่าง เจ็ท ศูนย์แนะแนวการศึกษานานาชาติ  กับ สถาบัน การศึกษา ที่มีชื่อเสียง ระดับโลก ที่ได้รับรองมาตราฐานจาก บริติช เคานซิล ประกอบด้วย คอร์ส เรียนภาษาอังกฤษ  กิจกรรมเสริมทักษะ ภาษาอังกฤษ พร้อมเปิดโลกกว้างท่องเที่ยว ผสมผสานการเรียนรุ้ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ แบบตะวันตก รวมถึง ประเทศ ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ จีน และ ออสเตรเลีย

ปี พศ. 2550 – ปัจจุบัน
ได้ขยายแนวคิดของธุรกิจ ภายใต้การขยายตัวของประเทศ เพื่อรองรับการรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ ภายใต้ชื่อ AEC หรือ Asean Economics Community โดยมี ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน JET จึงขยายการบริการสำหรับภาษาในอาเซียนเพื่อ รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ ความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นทั้งภายใน และ ต่างประเทศ วิสัยทัศน์ เราจะเป็นบริษัทที่ยึดมั่นในความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า โดยส่งมอบงานที่มีคุณภาพ และ ตรงต่อเวลา ในราคาย่อมเยา และ สมเหตุสมผลโดยยึดหลัก 5 ประการในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิผล 5 C (Communication)
    Clear หมายถึง ความสมบูรณ์ในเชิงเนื้อหา ชัดเจน ตีความเป็นอย่างอื่นไม่ได้
    Concise หมายถึง สั้น กระชับ ได้ใจความ จดจำได้ง่าย
    Correct หมายถึง ถูกต้อง ตรงตามต้นฉบับเดิม
    Complete หมายถึง ความสมบูรณ์แบบในเชิงกายภาพ
    Control หมายถึง ควบคุมได้ มีการตรวจสอบ                                                                                                                 

ภาษาที่ให้บริการทั้งงานล่าม และ งานแปล ดังต่อไปนี้ 
1. ภาษาญี่ปุ่น                            11. ภาษาบรูไน                   
2. ภาษาอังกฤษ                         12. ภาษาอินโดนีเซีย                   
3. ภาษาเกาหลี                          13. ภาษาเยอรมัน                
4. ภาษาจีน                               14. ภาษาฝรั่งเศส             
5. ภาษาพม่า                             15. ภาษาเสเปน                    
6. ภาษาลาว                              16. ภาษาอาหรับ / อารบิค                 
7. ภาษาเวียดนาม                       17. ภาษาฮินดี      
8. ภาษามาเลเซีย(ยาวี และ รูมี)     18.ภาษาฟาร์ซีส (อิหร่าน)
9. ภาษากัมพูชา                         19. และ ภาษาอื่นๆ
10. ภาษาฟิลิปปินส์ 

                                                                       

Visitors: 56,330